Responsive image

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร่วมสมทบทุน

ไฟล์ PDF

ขอให้ส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการโอนเงินให้กรมการข้าว ได้ที่ E-mail : bca_rd@rice.mail.go.th หรือทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๒๓๖